Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impassiveness /im'pæsivnis/  

  • Danh từ
    (Cách viết khác impassivity /impæ'siveti/)
    sự không xúc cảm, sự thản nhiên