Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

insignificance /,insig'nifikəns/  

  • Danh từ
    sự không đáng kể