Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unimportance /'ʌnim'pɔ:təns/  

  • Danh từ
    tính chất không quan trọng, tính chất không đáng kể