Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disinterestedness /,dis'intrəstidnis/  

  • Danh từ
    sự vô tư, sự không vụ lợi