Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự lạnh, sự lạnh lẽo
    sự lạnh nhạt, sự lạnh lùng