Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

triviality /,trivi'æləti/  

  • Danh từ
    (xấu)
    tính tầm thường, tính không quan trọng
    điều tầm thường, điều không quan trọng
    phí thì giờ vào những chuyện không quan trọng