Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

detachment /di'tæt∫mənt/  

 • Danh từ
  sự gỡ ra, sự tháo ra, sự tách ra
  the detachment of units from the main force
  sự tách một số đơn vị từ lực kượng chủ lực
  sự thờ ơ; sự vô tư
  he answered with an air of detachment
  nó trả lời với vẻ thờ ơ
  show detachment in one's judgement
  tỏ ra vô tư trong phán xét của mình
  (quân sự) phân đội