Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unconcern /,ʌnkən'sɜ:n/  

 • Danh từ
  sự hờ hững, sự không quan tâm
  she heard the news of his death with apparent unconcern
  chị ta nghe tin anh ấy chết với vẻ hờ hửng

  * Các từ tương tự:
  unconcerned, unconcernedly, unconcernedness