Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thái độ công bằng, vô tư