Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inattention /,inə'tenʃn/  

  • Danh từ
    sự thiếu chú ý, sự lơ là
    work marred by inattention to detail
    công việc hỏng vì thiếu chú ý đến chi tiết