Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự vô tình cảm
    sự nghèo khổ tột độ đã đẩy họ vào trạng thái vô tình cảm