Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inertia seat-belt /i,nɜ:∫ə'si:tbel/  

  • dây an toàn có lắp cuộn quán tính