Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inertia reel /i,nɜ:∫ə'ri:l/  

  • cuộn quán tính (ở dây an toàn trong xe hơi…)