Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dormancy /'dɔ:mənsi/  

  • Danh từ
    tình trạng ngủ ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))