Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sloth-bear /'slouθbeə/  

  • Danh từ
    (động vật học) gấu lợn