Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slothfully /'sləʊθfəli/  

  • Phó từ
    [một cách] lười biếng