Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

torpidity /'tɔ:piditi/  

  • Danh từ
    như torpor
    xem torpor