Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    the Channel
    biển manche (phân cách Anh và Pháp)

    * Các từ tương tự:
    channeler, channeling, channelizing