Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  máng xối (dưới mái nhà)
  rãnh nước (hai bên đường phố…)
  (bóng) mức thấp nhất và nghèo nhất trong xã hội, chốn bùn lầy nước đọng
  take the child out of the gutter
  đưa đứa bé ra khỏi nơi bùn lầy nước đọng
  Động từ
  cháy chập chờn (ngọn nến)

  * Các từ tương tự:
  gutter-child, gutter-journalism, gutter-man, gutter-press, gutter-snipe, guttering, guttersnipish, gutterway