Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gutter-man /'gʌtəmən/  

  • Danh từ
    người bán rong hàng vặt