Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thân phận đứa trẻ bụi đời