Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gutter-press /'gʌtəpres/  

  • Danh từ
    (xấu)
    đứa bé bụi đời