Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

guttering /'gʌtəriη/  

  • Danh từ
    hệ thống cống rãnh