Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gutter-journalism /'gʌtəpres/  

  • -journalism) /'gʌtə,dʤə:nəlizm/* danh từ
    bảo chải rẻ tiền, báo lá cải