Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gutter-snipe /'gʌtətʃaild/  

  • -snipe) /'gʌtəsnaip/* danh từ
    đứa bé đầu đường xó chợ