Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    máng tiêu
    đường rãnh