Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cống (thủy lợi)
  nước cửa cống
  (cách viết khác sluice-way) kênh nước (ở nơi đãi vàng…)
  Động từ
  sluice something [down; out]
  đãi (quặng…); rửa
  sluice ore
  đãi quặng
  we sluice the muddy wheels [downwith a hose
  chúng tôi rửa các bánh xe lấm bùn với một vòi nước
  sluice away, out, out of something…
  phọt ra
  nước phọt ra khỏi lỗ

  * Các từ tương tự:
  sluice-gate, sluice-valve, sluice-way