Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    hào (xung quanh thành trì… xung quanh nơi thả thú ở vườn bách thảo…)

    * Các từ tương tự:
    moated