Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    số nhiều
    chỗ eo sông; kênh hẹp (nối hai con sông)
    chỗ hẹp(ở hẽm núi, ở một khúc sông)