Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

narrow-minded /'nærəʊ'maindid/  

  • Tính từ
    [có đầu óc] hẹp hòi

    * Các từ tương tự:
    narrow-mindedly, narrow-mindedness