Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (vị ngữ) careful [about (of; with) something]; careful [about (in) ] doing something
  cẩn thận
  be careful of the dogit sometimes bites people
  cẩn thận con chó, có khi nó cắn người đấy
  be careful [aboutofwhat you say to him
  hãy cẩn thận về những gì anh nói với ông ta
  be careful [aboutincrossing the road
  hãy cẩn thận khi băng qua đường
  cần cù, chịu khó
  a careful worker
  một công nhân cần cù
  tỉ mỉ, kỹ lưỡng, chu đáo
  a careful piece of work
  một công việc làm kỹ lưỡng
  a careful examination of the facts
  sự xem xét tỉ mỉ các sự kiện

  * Các từ tương tự:
  carefully, carefulness