Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  bị hạn chế; có giới hạn
  restricted development
  sự phát triển có giới hạn
  restricted access
  quyền sử dụng có giới hạn
  restricted potential
  tiềm năng có giới hạn
  (nói về một vùng đất) không phải ai muốn vào cũng được; không cho mọi người tùy tiện ra vào
  a restricted area
  khu vực hạn chế (bị kiểm soát gắt gao về việc đỗ xe hoặc tốc độ xe)

  * Các từ tương tự:
  Restricted least squares (RLS)