Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    in straitened circumstances
    trong tình cảnh túng quẫn