Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (Mỹ meager)
  đạm bạc, ít ỏi
  a meagre meal
  bữa ăn đạm bạc
  phần đóng góp ít ỏi của cô ta vào quỹ của chúng ta
  gầy còm, khẳng khiu

  * Các từ tương tự:
  meagrely, meagreness