Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  không đủ, thiếu
  a rather skimpy meal
  bữa ăn khá thiếu thức ăn, bữa ăn khá đạm bạc
  a skimpy dress
  chiếc áo may quá ít (quá tiết kiệm) vải