Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] đạm bạc, [một cách] ít ỏi
    [một cách] gầy còm, [một cách] khẳng khiu