Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; iest)
  [thuộc] xương; như xương
  lắm xương
  this fish is very bony
  con cá này lắm
  gầy trơ xương
  bony fingers
  ngón tay gầy giơ xương, ngón tay xương xẩu