Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không ra gì
    what a measly birthday present
    món quà sinh nhật không ra gì