Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inadequate /in'ædikwət/  

 • Tính từ
  không thỏa đáng
  the safety precautions are totally inadequate
  biện pháp an toàn không thỏa đáng
  không đủ khả năng, không đủ tự tin
  feel inadequate when faced by a difficult problem
  cảm thấy không đủ khả năng khi gặp phải một vấn đề khó

  * Các từ tương tự:
  inadequately, inadequateness