Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  có thiếu sót, không hoàn hảo
  a faulty switch
  một cái chuyển mạch hỏng
  a faulty argument
  một lý lẽ sai