Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  làm nguy hại, làm suy yếu
  loud noise can impair your hearing
  tiếng động lớn có thể làm nguy hại đến thính giác của anh
  làm suy yếu sức khỏe của ai

  * Các từ tương tự:
  impairable, impairer, impairment