Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impairable /im'peərəbl/  

  • Tính từ
    có thể bị suy yếu, có thể bị làm sút kém
    có thể làm cho hư hỏng, có thể bị hư hại