Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • người què
  Động từ
  (thường ở thể bị động)
  làm què
  bị què vì thấp khớp
  (nghĩa bóng) làm hỏng nặng, làm suy sút nghiêm trọng
  con tàu bị bão làm hỏng nặng
  việc kinh doanh suy sút đi vì thua lỗ

  * Các từ tương tự:
  crippler