Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

incapacitate /,inkə'pæsiteit/  

 • Động từ
  làm mất tư cách (làm gì), tước quyền
  bị tước quyền bầu cử
  incapacitate somebody for something(from doing something)
  làm ai mất khả năng
  incapacitate somebody for work (from working)
  làm cho ai mất khả năng lao động