Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    làm tàn tật
    anh ta bị tàn tật trong một trận đánh hồi chiến tranh thế giới thứ nhất