Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hamstring /'hæmstriη/  

 • Danh từ
  (giải phẫu) gân kheo (ở người và súc vật)
  Động từ
  quá khứ: hamstringed hoặc hamstrung
  cắt gân kheo cho què đi
  (nghĩa bóng) phá hỏng, làm què quặt
  dự án bị hỏng bởi thiếu tiền