Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disable /dis'eibl/  

  • Động từ
    làm tàn tật, làm què quặt
    người lính tàn tật vì những vết thương ở chân

    * Các từ tương tự:
    disabled, disablement