Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disablement /dis'eiblmənt/  

  • Danh từ
    sự làm tàn tật, sự làm què quặt