Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người tàn tật
  Tính từ
  tàn tật, què quặt
  a disabled child in a wheelchair
  một đứa trẻ tàn tật trên chiếc xe lăn
  Danh từ
  the disabled
  (số nhiều)
  những người tàn tật