Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inoperative /in'ɒpəreitiv/  

 • Tính từ
  không hoạt động
  an air service that is inoperative
  tuyến hàng không không hoạt động
  không có hiệu quả
  an inoperative medicine
  một loại thuốc không có hiệu quả

  * Các từ tương tự:
  inoperativeness